title
 
 
Úvodná stranka Inštitút Predmet činnosti

Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. sa zaoberá nasledujúcimi činnosťami:
  • organizovanie kurzov, školení a seminárov 
  • organizovanie kurzov, školení a seminárov pre nezamestnaných 
  • poradenstvo v oblasti tvorby a implementácia projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie 
  • realizácia a implementácia projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie
Organizovanie kurzov, školení a seminárov

Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít. Klientom ponúkame rovnako akreditované ako aj neakreditované vzdelávanie. Pri poskytovaní vzdelávania operatívne reagujeme na požiadavky našich klientov. Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie n.o. sa zameriava aj na organizovanie tzv. atypických školení.

Podľa cieľových skupín možno rozdeliť naše služby v oblasti vzdelávania na vzdelávanie zamestnancov podnikateľských subjektov, vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a samosprávy, a vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie.

Školenia prebiehajú pod dohľadom vysokokvalifikovaných lektorov, ktorí majú dlhoročné pracovné skúsenosti a patria k fundovaným odborníkom v oblasti svojho pôsobenia. Výučbu obohacujú o najnovšie vedecko – výskumné poznatky. Výučba je realizovaná formou prednášky, diskusie, individuálnej aktivity ale aj interaktívneho tréningu a praxe. Kurzy a školenia zabezpečujeme aj po technickej a organizačnej stránke. V tomto prípade sa riadime heslom "vaše starosti zvládneme my". Priestory, v ktorých realizujeme vzdelávanie sú vybavené najnovšou audio – vizuálnou technikou.

Organizovanie kurzov, školení a seminárov pre uchádzačov o zamestnanie

Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o. ponúka svoje vzdelávacie aktivity aj uchádzačom o zamestnanie, s cieľom zvýšiť ich možnosti uplatnenia na trhu práce, respektíve pomôcť im pri založení vlastnej firmy.

Poradenstvo v oblasti tvorby a implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie

Častou požiadavkou zo strany našich klientov bolo, aby mali kvalitne pripravený tím pracovníkov, vďaka ktorému sa ľahšie presadia na trhu. Klienti tiež žiadali zrealizovať túto požiadavku za čo najnižšiu možnú cenu. Organizácia Inštitút vzdelávania a prípravy na povolanie, n.o na tieto požiadavky zareagovala prepojením poskytovania stálych služieb s vypracovaním a implementáciou projektov v oblasti ľudských zdrojov. Týmto spôsobom sa nám darí znižovať náklady našich klientov o 50% až 90%. Avšak úroveň poskytovaných služieb sa neznižuje.

Prioritne sa zameriavame na projekty z Európskeho sociálneho fondu (ESF), hlavne v operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia a v operačnom programe Vzdelávanie, ale zároveň implementujeme projekty aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Realizácia a implementácia projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • tvorba projektu – spoločne s klientom definujeme hlavné a špecifické ciele projektu a hlavné aktivity. Následne analyzujeme silné a slabé stránky spoločnosti vzhľadom na projektový zámer.
  •  implementácia projektu – zabezpečujeme kompletné finančné, personálne, materiálno-technické riadenie projektu a projekt spracujeme podľa časových a finančných plánov.
  • zúčtovanie projektu - zabezpečujeme zúčtovanie výdavkov projektu podľa rozpočtu projektu, v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO/SORO, prípadne ďalšími usmerneniami.
  • poradenstvo - pri realizovaní podnikateľských zámerov či jednotlivých, vyššie uvedených bodoch klientom ponúkame konzultácie na základe potrieb spoločnosti.